Repetoaren av fritidsaktiviteter hos äldre: ålders- och könsskillnader

Ingeborg Nilsson

Sammanfattning


Syftet med den här studien var att belysa fritidsrepertoaren hos äldre utifrån kön och åldersgrupper. Data insamlades genom en populationsstudie och genom två pensionärsorganisationer i Norrland. Totalt deltog 286 frivilliga äldre mellan 65 och 98 år. Fritidsrepertoaren beskrevs genom MNPS intressechecklista som analyserades med Rasch analys. Resultaten visar att äldres repertoar mest sannolikt består av sociala aktiviteter, kulturella aktiviteter och att se på TV. Minst sannolikt på repertoaren återfinns bollspel och anläggningsidrott. I specifika aktiviteter identifierades signifikanta skillnader relaterat till kön och ålder. Könsskillnaderna kan härröras till traditionella könsmönster. Genom studien har äldres fritidsrepertoar identifieras och dessa fynd kan bidra till utveckling av hälsobefrämjande program för äldre.

This study targets the leisure repertoire and differences between gender and age-groups among older people. Data was collected from a population- based survey among the oldest-old in northern Sweden as well as from two senior citizens’ organizations in northern Sweden. In total 286 older people between 65 and 98 voluntary participated. Leisure repertoire was described by using Rasch analysis on the data from the MNPS interest checklist. The results show that the most likely to find on older peoples repertoire was social activities, cultural activities and watch TV. Least likely, older people describe ballgames and equipment sports as a part of their repertoire. Men and women had significant different repertoire, which could be related to traditional gender issues. Differences were also found related to age.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!