Folkbildning som krishantering och krishantering som folkbildning
PDF

Nyckelord

utbildningspolitiska tankefigurer
coronapandemin
civilsamhälle
pedagogik
medborgarutbildning
digitalisering

Abstract

Den svenska strategin för att hantera coronapandemin särskiljer sig internationellt. När andra länder stänger ner stora delar av samhället och beordrar medborgarna att stanna inne är istället Sveriges styrningsrationalitet en form av informations- och upplysningskampanj där medborgarna genom ökad kunskap förväntas frivilligt reglera sig själva för att minska den samhälleliga spridningen av viruset. Sveriges medborgare ska folkbildas snarare än hindras och förbjudas. Denna artikel bygger på intervjuer med 10 frivilligorganisationer och utforskar de ”utbildningspolitiska tankefigurer” som kännetecknar deras agerande under krisen. Artikeln visar att folkbildning blir sätt att hantera krisen på ett flertal sätt, genom att återge myndigheters budskap till grupper som annars kunde varit svåra att nå, men också att krishanteringen blir ett sätt att initiera utbildningsinitiativ på bred och fokuserad front, både inom organisationen och till dess målgrupper.

The Swedish strategy for handling the coronavirus pandemic is internationally distinctive. While other countries shut down big parts of society and order citizens to stay at home, the Swedish approach is one of information and ”enlightenment” where citizens are expected to voluntarily regulate themselves. Swedish citizens are to be educated rather than prohibited. This article is based on interviews with 10 voluntary civil organizations, and explores the ”educational imaginaries” that signifies their actions during the crisis. The article shows that citizen education becomes a way to manage the crisis, by relaying governmental information to target groups that would otherwise be hard to reach, but also that the crisis becomes a way to initiate educational efforts both broadly and specifically, within the organization as well as towards its target groups.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.