Covid-19 som en strukturell beslutsutmaning i vård- och omsorgssektorn
PDF

Nyckelord

Covid-19
beslutsfattande
vård- och omsorgssektorn
arbetsmiljö
kris

Abstract

Artikeln problematiserar beslutsfattande i vård- och omsorgssektorn till följd av Covid-19 pandemin. Detta görs deduktivt genom att applicera en empiriskt framtagen beslutsmodell på nya data som utgörs av medieartiklar. Beslutsmodellen kan delas in i två dimensioner; en medarbetarinriktad och en organisationsinriktad. Varje dimension anger beslutsriktningen och sträcker sig från anti till pro. Det innebär att beslut kan fattas pro/anti medarbetare/organisation. Vi har funnit belägg för tre av modellens fyra dimensioner, vilka är utgångspunkter för analys av vilka konsekvenser beslut kan få på medarbetare, på arbetslivet och det civila samhället i stort.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.