Patientorganisationer som företräder riskgrupper under covid-19-pandemin - Förändringar i organisation och relation till andra aktörer
PDF

Nyckelord

civilsamhälle
corona
covid-19
patientorganisationer
organisation
pandemi

Abstract

Under covid-19-pandemin, skedde stora förändringar i svenska samhället, förändringar som även påverkade de patientorganisationer som företräder personer med extra utsatt risk vid smitta. Patientorganisationer har en roll i utformningen av svensk sjukvårdspolitik, utöver att även fungera som en servicefunktion för sina medlemmar. Det har dock diskuterats vilken förmåga patientorganisationerna har att anpassa sig efter förändringar i samhället. Den akuta inledande fasen av covid-19-pandemin har studerats i denna studie och hur pandemin påverkat patientorganisationers relation till medlemmar, andra aktörer och stat. Ledande representanter för fem patientorganisationer som företräder personer i riskgrupp för covid-19 intervjuades. Studien visar att patientorganisationer var snabba med att göra omstruktureringar i organisationen för att möta nya akuta behov. Bland annat skapades nya aktiviteter för medlemmar, stadgar ändrades och samarbetskanaler med andra organisationer intensifierades för politisk påverkan.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.