Når äldrevårdmottagningarna de sköraste äldre?
PDF

Nyckelord

Äldre personer
Sköra äldre
Äldrevårdsmottagning
Primärvård

Abstract

I primärvården har sedan ett antal år tillbaka äldrevårdsmottagningar inrättas. Målet är att skapa bättre kontinuitet och tillgänglighet i vården för sköra äldre personer. Dock finns mycket sparsamt med forskning som utvärderat dessa satsningar vilket gör att det är oklart vilka effekter en äldrevårdsmottagning  egentligen har. Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning primärvårdens äldrevårdsmottagningar når korrekt målgrupp, dvs. sköra äldre med stort vårdbehov. Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie och omfattade en vårdcentrals äldrevårdsmottagning (n=126 patienter), och datainsamlingen pågick under 12 månader. Studiens resultat indikerade att även om majoriteten av patienterna vid besöken på vårdcentralens s äldrevårdsmottagning uppfyller kriterierna för att räknas som riskpatienter,  finns en tydlig förbättringspotential för att fler sköra äldre ska  av denna verksamhet.

PDF
Creative Commons License

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Internationell licens.

Copyright (c) 2021 Elisabeth Persson, Ulf Jakobsson, Alexandra Schönherr