Könsskillnader i sjukskrivning, läkemedelsförskrivning och läkemedelsuttag vid depression
PDF

Nyckelord

depression
sjukskrivning
könsskillnader
antidepressiv behandling
SSRI

Abstract

Enligt svensk lag ska inga omotiverade könsskillnader finnas i hälso- och sjukvården vad gäller omhändertagande, vård och behandling. Vid tillståndet depression förekommer könsskillnader, bland annat avseende sjukskrivning och läkemedelsbehandling, trots att behandlingsriktlinjer och rekommendationer är könsneutrala. Resultat presenteras från två studier som undersökt om kvinnor och män med depression handläggs på likartat vis. I studiegrupperna var depression mer vanligt förkommande hos kvinnor. Män hade något högre sannolikhet att få farmakologisk antidepressiv behandling och något lägre sannolikhet att bli sjukskrivna. Könsskillnaderna var inte stora och resultaten är förenliga med att kvinnor och män med depression i stort handläggs och behandlas likvärdigt. 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.