Forskning i hälsofrämjande arbete – ett interventivt forskningsområde med syfte att bidra till större social rättvisa

Bo JA Haglund, Per Tillgren

Sammanfattning


I den här artikeln presenteras forskargruppen för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete vid institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet. I forskargruppen ingår också seniora forskare och forskarstuderande från tre andra universitet/högskolor; Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Mälardalens högskola (Akademin för hälsa, vård och välfärd) och Högskolan Väst. Hälsofrämjande har som mål att finna åtgärder som påverkar den sociala rättvisan. Forskningen i gruppen har därför sedan dess start varit inriktad på att teoretiskt och praktiskt utveckla förståelse för hur olika former av åtgärder, sk interventioner kan effektiviseras. Stockholms cancerpreventiva och diabetespreventiva program har för flera doktorander varit utgångspunkten. Forskningen har genom en rad avhandlingsarbeten fokuserat på kartläggningsfasen (Samhällsdiagnostik), genomförandefasen och utvärderingproblematik vid genomförande av hälsofrämjande åtgärder. (Forskargruppens hemsida på internet: http://ki.se/ki/jsp/polopoly. jsp?d=24635&l=en)

In this article the Health Promotion Research group at the department of Public Health Sciences (PHS), Division of Social Medicine is presented. In addition to senior-, junior researchers and research students from PHS there are affiliated senior researchers and research students in a network from Blekinge Institute of Technology, Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, and University West. Health Promotion has at its ultimate aim to find actions that have impact on social justice. The research efforts of the group have since its start been directed towards theoretical and practical understanding of the processes and impacts of different interventions. The Stockholm Cancer and Diabetes Prevention Programmes have during the years been the basis for several doctoral theses. The researches have had foci on the community diagnosis phase, the implementation phases, and issues of evaluation over the years. (Homepage for the research groupe: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=24635&l=en)


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!