Innovativ corona-samverkan i Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället
PDF

Nyckelord

civila samhället
corona
innovation
regering
samverkan

Abstract

Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) fick våren 2020 i uppdrag att bistå i samordningen av civilsamhällets insatser under corona-pandemin. Erfarenheterna från uppdragets genomförande tillvaratas här för att öka kunskapen om innovativ samverkan mellan ideell och offentlig sektor för att möta aktuella samhällsutmaningar. Resultaten visar att NODs etablerade former, kontakter och erfarenheter möjliggjorde en snabb omställning av hela verksamheten. Genom veckorapporter, samrådsrapporter och webbintervjuer har civilsamhällets corona-relaterade behov förmedlats till både myndigheter och civilsamhälle, vilket ökat kännedomen och nyttjandet av NOD. I ljuset av tidigare forskning kan NODs innovativa corona-samverkan ses som ett sätt att överbrygga skilda institutionella roller och logiker, där NOD fyller behovet av en samlande part i sektorsöverskridande samverkan.

 

The Swedish Organ for Dialogue and Consultation between Government and Civil Society (NOD) was, in the spring of 2020, assigned to assist in coordinating civil society efforts during the corona pandemic. These experiences are utilized here to advance the knowledge on innovative collaboration between the non-profit and public sector to meet societal challenges. The results show that NOD's established forms, contacts and experiences enabled a rapid reorientation of their entire operations. Through weekly reports, consultation reports and web interviews, the civil society's corona-related needs were communicated to both authorities and civil society. NOD’s innovative corona collaboration can, in the light of previous research, be seen as a way to bridge institutional roles and logics, where NOD acts a unifying party.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.