Tillsyn och prioritering
PDF

Nyckelord

Empirisk analys
teoretisk analys

Abstract

Denna artikel behandlar två frågor. En covidsjuk patient, eller anhörig till en sådan, som är missbelåten med vårdbeslutet, kan i och med att beslutet inte utgör en rättighet (som i fallet med rätten till en socialförsäkringsförmån) utan en prioritering (till en vårdförmån) inte få det överklagat till domstol. I stället finns ett klagomålsförfarande, som undersöks.Den andra frågan handlar om coronapandemin har förändrat hälso- och sjukvårdens prioriteringsordning. Denna finns uttryckt både i hälso- och sjukvårdslagen och i patientlagen. Socialstyrelsens ”Nationella principer för prioriteringar inom intensivvård under extraordinära förhållanden” tillkom när coronapandemin grasserade som mest under våren 2020. Dessa lag- respektive myndighetsreglerade regelkomplex framstår som motsägelsefulla, varvid fråga uppkommer vilka regler som ska väga tyngst.Den frågan besvaras med den konstitutionella normgivningen som verktyg. 
 
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.