Addressing the Social Determinants of Health in the Nordic Countries: Wicked or Tame Problem?

Elisabeth Fosse, Marit Kristine Helgesen

Sammanfattning


Dette prosjektet studerte hvilken nasjonal politikk de nordiske land utvikler for å påvirke helsens determinanter. Fokus på helsens determinanter krever bevissthet om strukturelle betingelser for god helse. Prosjektet hadde en kvalitativ tilnærming, data besto av dokumenter og intervjuer. Vi undersøkte om landene hadde en helhetlig tilnærming, om politikken var et ansvar for alle sektorer og om den var forpliktende. Sosiale ulikheter kan kalles et innfløkt (wicked) problem, der det finnes politiske konflikter som bidrar til problemer med å gjennomføre politikk som ivaretar determinant perspektivet. Alle landene har formulert politiske målsetninger om å utjevne sosiale helseforskjeller, men tiltak finnes mest på lokalt nivå og fokuserer mest på levevaner. De bredere helsedeterminantene blir ofte ikke anerkjent og innfløkte problemer blir omdefinert til tamme problemer, som er mer ukontroversielle og lettere å implementere.


Nyckelord


Sosiale determinanter, sosiale helseforskjeller, nordiske land, nasjonal politikk, wicked problem.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!