Jag har också ett liv - anhörigas upplevelse och behov av stöd vid vård av en närstående med demenssjukdom
PDF

Nyckelord

anhörigvårdare
demens
kvalitativ forskning
psykosociala stödsystem
vård i hemmet

Abstract

Syftet är att beskriva betydelsen av stöd till anhöriga för att de ska kunna hantera det dagliga livet när de lever med en partner som har demenssjukdom. Tio kvinnor och män intervjuades. Analysen utfördes med hjälp av konstant komparativ metod. Resultatet visar att anhöriga som vårdar en partner med demenssjukdom i hemmet, rör sig mellan en känsla av att livet är begränsat och att få möjlighet till eget liv. Dessa känslor är inte konstanta utan är en rörelse som kan gå fram och tillbaka och påverkas av olikartade[MOU1]  faktorer. Om anhöriga ska ha möjlighet till ett eget liv så bör stödet från samhället vara flexibelt och anpassat till den anhörige och hens situation. Ett proaktivt förhållningssätt och tidiga insatser tidigt i sjukdomsförloppet är viktigt för att anhöriga ska kunna uppleva att de har ett eget liv.

 [MOU1]flera  ?

Syftet är att beskriva betydelsen av stöd till anhöriga för att de ska kunna hantera det dagliga livet när de lever med en partner som har demenssjukdom. Tio kvinnor och män intervjuades. Analysen utfördes med hjälp av konstant komparativ metod. Resultatet visar att anhöriga som vårdar en partner med demenssjukdom i hemmet, rör sig mellan en känsla av att livet är begränsat och att få möjlighet till eget liv. Dessa känslor är inte konstanta utan är en rörelse som kan gå fram och tillbaka och påverkas av flera  faktorer. Om anhöriga ska ha möjlighet till ett eget liv så bör stödet från samhället vara flexibelt och anpassat till den anhörige och hens situation. Ett proaktivt förhållningssätt och tidiga insatser tidigt i sjukdomsförloppet är viktigt för att anhöriga ska kunna uppleva att de har ett eget liv.

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.