Vägen till en genusmedveten, våldspreventiv modell för den mansdominerade lagidrotten
PDF

Nyckelord

sport
våldsprevention
hegemoni
genus
maskulinitet

Abstract

Forskning indikerar en relation mellan idrottsliga och patriarkala ideal som hos vissa individer riskerar att ta sig uttryck i våld mot kvinnor och andra män. Syftet i denna artikel är att utifrån tidigare forskningsresultat undersöka relationen mellan maskulinitetsideal, våld och idrott samt möjligheterna till förändring. Teoretiskt tas avstamp i begreppet ”den dominerande hegemonins maskulinitetsideal”. Argumentationen kretsar kring behovet av att utveckla förståelsen av våld inom lagidrott med kroppskontakt genom att placera betydelser av genus och patriarkala ideal i centrum av en sådan förståelse och i förebyggande insatser. Med fokus på framtiden, avslutas artikeln med en färdriktning genom att diskutera ett utkast till en genusmedveten, våldspreventiv modell för idrottsrörelsen baserad på tidigare forskning och praktiskt arbete inom idrottsrörelsen.

Research indicates an intersection between sport and patriarchal ideals and the risk, to some individuals, that these will make them violent towards women and other men. Against this background, the purpose of this article is to investigate the relationship between masculinity ideal, violence and sport and the possibilities for intervention.Theoretically, the article is inspired by the concept of ‘the dominant hegemony’s masculinity ideal’.The argument revolves around the need to develop an understanding of violence in sports with physical contact that is permeated by a critical gender perspective that also characterises the preventative initiatives.Based on previous research and recent work within the Swedish sports movement, the article closes with outlining and discussing a gender-conscious, violence-preventive model for the sports movement.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.