Kriminalitet, maskulinitet och möjligheter till förändring
PDF

Nyckelord

Brott
grupper
undoing gender
maskulinitetsnormer

Abstract

I denna artikel diskuteras kopplingar mellan konstruktioner av maskulinitet och brott. Artikeln inleds med en allmän beskrivning om hur maskulinitet antas vara betydelsefullt för att begå brott för att sedan mer specifikt diskutera gruppens betydelse för maskulinitetsnormer som premierar brott. Avslutningsvis förs ett resonemang kring potential för förändring. Brott utgör en möjlig resurs för att konstruera en godtagbar maskulinitet, vilket i sin tur kan kopplas till samhälleliga förväntningar på pojkar och män. Ett sammanhang där förväntningar från andra är särskilt betydelsefullt är i grupper, varför maskulinitet, grupper och brott på flera sätt är sammankopplade. Eftersom det handlar om konstruktioner och förväntningar finns dock även potential till förändring, där exempelvis gruppen kan användas som verktyg för att uppnå detta.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.