Akademiskt samskapande och Agenda 2030: Kommunikation, tillit, integritet och makt

Jonas Stier

Sammanfattning


Lärosäten i Sverige och övriga världen har en viktig roll att spela i Agenda 2030-arbetet och det finns idag allt större krav på att ”öppna upp” vetenskapen och samverkan och samskapande/samproduktion mellan lärosäten, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor (kvadrupel helix). Denna text diskuterar dessa frågor i ljuset av akademins värden och möjliga dilemman vid kvadrupel helix samarbeten. Diskussionen utgår från egna erfarenheter av olika typer av samverkansarbete och samskapande samt 14 fokusgruppsintervjuer inom ramarna för Accomplissh-projektet. Dessa intervjuer genomfördes i tolv länder där representanter för akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor diskuterade hinder för och möjliggörande av samverkan och samskapande. I diskussionen kopplas resultaten till mer allmänna resonemang och samskapande. Diskussionen utmynnar i några tips som kan vara till nytta i samproduktionsarbetet kring Agenda 2030.


Nyckelord


Agenda 2030; samverkan: samskapande; kvadrupel helix; Accomplissh

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!