Att oroa sig för antibiotikaresistens: kulturella föreställningar kring ett läkemedel
PDF

Nyckelord

Antibiotikaresistens
Antibiotika
Oro
Kulturella föreställningar
De Andra

Abstract

Idag är bakteriers växande resistens mot våra vanligaste antibiotika ett växande hot mot både den individuella hälsan och den globala folkhälsan. Det är ett hot som i utredningar och media beskrivs som ett skräckscenario. Men hur påverkar hotet människors förhållande till antibiotikan? I denna studie analyseras 102 frågelistsvar och hur dessa innehåller berättelser om människors oro att antibiotikan inte ska vara verksam i framtiden. I berättelserna finns också kulturella föreställningar som pekar ut ”De Andra” som ansvariga för utvecklingen, dessa kan vara läkarna som skriver ut för många recept, föräldrar som kräver antibiotika till sina barn eller andra länder som säljer antibiotika utan recept. I materialet framgår det också att kvinnor oftare beskriver detta hot som en oro inför framtiden än vad männen gör.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.