Vårdpersonals föreställningar om döende patienter med invandrarbakgrund

Abstract

Studien syftar till att belysa vårdpersonals föreställningar om vård av patienter med invandrarbakgrund i livets slutskede. 60 vårdpersonal intervjuades i elva fokusgrupper. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Analysen visade att vårdpersonalen förväntade sig att interaktioner med dessa patienter skilde sig åt möten med patienter kategoriserade som svenskar. Möten med patienter med invandrarbakgrund beskrevs innebära speciella utmaningar. Följande antaganden präglade vårdpersonalens samtal: patienters bristande kunskap om kroppens autonomi, att kommunikativa utmaningar är typiskt för dessa vårdmöten, att högljuddhet är typiskt eftersom patienterna förväntas visa smärta tydligt samt att de har stora och engagerade familjer. Resultaten väcker frågor om huruvida modeller om etno-kulturell kompetens, vars syfte är att lära ut kulturella och/eller etniskt specifika vårdbehov, inte i själva verket förstärker känslor av oro och okunskap som de delvis syftar att förhindra.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.