Fullföljda studier – vägen till jämlik hälsa och hållbar regional utveckling
PDF

Nyckelord

jämlik hälsa
hållbar utveckling
Agenda 2030
Götalandsregionen

Abstract

Det är ingen tvekan om att befolkningens hälsa är av central betydelse för ett lands utveckling. Även jämlik hälsa, såväl inom ett lands befolkning som mellan länder, har blivit uppmärksammat som en viktig faktor för hållbar utveckling. Människors hälsa och välbefinnande har således både en direkt och indirekt påverkan på FNs 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Hälsa är både medel och förutsättning för att uppnå målen likväl som ett av de ultimata målen för hela arbetet.

Det mål som är närmast kopplat till landstings och regioners arbete kring jämlik hälsa är mål nummer 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Samtidigt vet vi att en av de bästa strategierna för att förebygga ohälsa och främja en god och jämlik hälsa är knuten till ett annat hållbarhetsmål, mål nummer 4: Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Det är bakgrunden till att kraftsamling för fullföljda studier blev Västra Götalandsregionens största folkhälsosatsning.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.