Göteborgs arbete för jämlikhet och social hållbarhet
PDF

Nyckelord

jämlik stad
jämlikhet
främjande arbete
social hållbarhet

Abstract

I juni 2012 antog kommunfullmäktige i Göteborg en budget som innehöll mål som har kommit att sätta sin prägel på stadens samlade arbete för jämlikhet och social hållbarhet. De exakta målformuleringarna har förändrats sedan 2012 men kärnan i målformuleringarna har varit desamma och har fram till 2018 lytt "Göteborg ska vara en jämlik stad. Skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska minska". Målen har handlat om att minska de orättvisa skillnaderna i livsvillkor och hälsa i staden och att bygga en hållbar stad, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Jämlikhetsarbetet är därmed också blivit en viktig pusselbit och del av stadens arbete med Agenda 2030.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.