Tysta risker och skadehändelser i boendemiljöer för hörselskadade och vuxendöva i Sverige
PDF

Nyckelord

hörselnedsättning
skadehändelser
förebyggande arbete
trygghet
åtgärder
Sverige

Abstract

Personer med hörselnedsättningar visade en relativt låg skadefrekvens i en intervjuundersökning om skadehändelser i hem- och boendemiljöer. Totalt sju personer (sex personer med hörselnedsättning och en vuxendöv person) intervjuades om egna skadeerfarenheter, risker och skadeförebyggande arbete i den egna hem- och boendemiljön. Regelbundenhet i säkerhetstänkande, underhåll av hörhjälpmedel och brandlarm samt vakenhet för nya risker var sådana moment som intervjupersonerna ansåg vara betydelsefulla.

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.