Mer jämlika villkor och möjligheter för mer jämlik hälsa

Olle Lundberg

Sammanfattning


Kommissionen för jämlik hälsa presenterade sitt arbete och sina bedömningar i tre steg. I det första gjordes en ingående genomgång av vad ojämlikhet i hälsa är och hur den uppstår som ett resultat av skilda villkor och möjligheter för människor i olika sociala grupper. I det andra analyserades det folkhälsopolitiska ramverk som infördes 2003, och baserat på de brister som identifierades föreslogs ett nytt övergripande mål, en ny mål- och uppföljningsstruktur, samt en ny policyprocess för det långsiktiga arbetet för att nå mer jämlik hälsa. I det tredje arbetet presenterades ett antal förslag på åtgärder som skulle bidra till minskad ojämlikhet i villkor och möjligheter och därmed också i hälsa. I april 2018 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen baserad på Kommissionens arbete, där riksdagen fick ta ställning till ett nytt övergripande mål och nya målområden. Dessa beslutades också av riksdagen den 14 juni. Arbetet med de frågor som Kommissionen såg som centrala för en god och jämlik hälsa har därmed fått en ny struktur, och de drivs också vidare i flera andra sammanhang.

 


Nyckelord


Jämlik hälsa; välfärd; policy; tvärsektoriellt

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!