Mer jämlika villkor och möjligheter för mer jämlik hälsa
PDF

Nyckelord

Jämlik hälsa
välfärd
policy
tvärsektoriellt

Abstract

Kommissionen för jämlik hälsa presenterade sitt arbete och sina bedömningar i tre steg. I det första gjordes en ingående genomgång av vad ojämlikhet i hälsa är och hur den uppstår som ett resultat av skilda villkor och möjligheter för människor i olika sociala grupper. I det andra analyserades det folkhälsopolitiska ramverk som infördes 2003, och baserat på de brister som identifierades föreslogs ett nytt övergripande mål, en ny mål- och uppföljningsstruktur, samt en ny policyprocess för det långsiktiga arbetet för att nå mer jämlik hälsa. I det tredje arbetet presenterades ett antal förslag på åtgärder som skulle bidra till minskad ojämlikhet i villkor och möjligheter och därmed också i hälsa. I april 2018 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen baserad på Kommissionens arbete, där riksdagen fick ta ställning till ett nytt övergripande mål och nya målområden. Dessa beslutades också av riksdagen den 14 juni. Arbetet med de frågor som Kommissionen såg som centrala för en god och jämlik hälsa har därmed fått en ny struktur, och de drivs också vidare i flera andra sammanhang.

 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.