Östgötakommissionen och den nationella folkhälsopolitiken

Abstract

Östgötakommissionen verkade år 2012-2014 i en samverkan mellan forskare, tjänstemän och politiker och dess rekommendationer är grund för arbetet för jämlik hälsa i region Östergötland som startade 2015. Implementeringsarbetet har fokuserat på strukturer och kunskap; koppling av arbetet för jämlik hälsa till regionalt utvecklingsuppdrag, strukturer för samarbete med kommuner, civilsamhälle, för ökad kunskap och medvetenhet om skillnader i hälsa samt beslutsstöd inför politiska beslut. Insatser innefattar strategier för placering av nya vårdcentraler, Sätt Östergötland i rörelse och Bokstart. Riksdagens beslut om nya målområden för jämlik hälsa är värdefullt men att få genomslag behöver strukturer skapas också på, och för samarbetet med, nationell nivå. Lärdomar är att vikten av kunskap och en gemensam målbild. Kunskap är färskvara och kunskapskontinuitet i tjänstemannaledet en viktig resurs.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.