”Om det icke mätes- synes det ej” - om löpande bevakning av ojämlikhet i hälsa
PDF

Nyckelord

folkhälsa
politisk målsättning
hälsa och överlevnad

Abstract

Att förbättra folkhälsan och samtidigt minska de sociala skillnaderna i hälsa och överlevnad är en starkt uttryckt politisk målsättning idag.  Uppgiften är svår; i samtliga nordiska länder sker en förbättring av folkhälsan parallellt med bestående eller ökande sociala skillnader i hälsa och överlevnad. De politiska styrmedlen är otillräckliga och insikten om vad som bör göras är begränsad.

En löpande bevakning av folkhälsans utveckling, särskilt med avseende på ojämlikheten i hälsa är nödvändig, i första hand för att öka insikten i vad som driver ojämlikheten i hälsa; i andra hand för att kunna avläsa effekten av sådana politiska åtgärder, som syftar till att reducera ojämlikheten.  En löpande bevakning bör också vara sådan att den kan informera beslutsfattare på alla nivåer, kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det innebär troligen att lokal, nationell och internationell statistik så långt möjligt bör använda samma sociala skiktningsvariabler när man beskriver hälsans ojämlikhet: kön, utbildningsnivå, samhällsklass, bostadsort, migrantstatus och grad av ekonomisk aktivitet.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.