Kunskaper och verktyg om mänskliga rättigheter och socialtjänsten i dialog med nyanlända kvinnor förbättrar psykiska hälsan och relationen till barnen - erfarenheter från cirkelträffar på fyra orter

Solvig Ekblad, Sigridur Baldursdottir

Sammanfattning


Sammanfattning

Uppföljningsintervjuer genomfördes med 23 nyanlända arabisktalande kvinnor med uppehållstillstånd i den första omgången kunskapsbaserade och kulturellt anpassade cirkelträffar på fyra orter koordinerat av cirkelledare. Cirkelträffen pågick under fem träffar à 2 timmar/vecka. Kvinnorna uppskattade informationen som de fick i dialog med olika samtalsledare (legitimerad vårdpersonal, socialsekreterare, polis/advokat) men önskade få mer kunskaper. De fick kunskaper och verktyg och kände sig stärkta som föräldrar och som förbättrar deras och deras barns psykiska hälsa och relationen mellan dem. En viktig lärdom är att dessa föräldrar behöver kunskap om vad barnen lär sig i skolan och av kamrater så att barnen inte kan utnyttja sina föräldrars brist på kunskap vilket kan leda till att de upplever att de tappar föräldrarollen och oroas över anmälan till sociala myndigheter.


Nyckelord


hälsokunskap; kvinnor med flyktingbakgrund; mänskliga rättigheter; hälsofrämjande

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!