Kunskaper och verktyg om mänskliga rättigheter och socialtjänsten i dialog med nyanlända kvinnor förbättrar psykiska hälsan och relationen till barnen - erfarenheter från cirkelträffar på fyra orter
PDF

Nyckelord

hälsokunskap
kvinnor med flyktingbakgrund
mänskliga rättigheter
hälsofrämjande

Abstract

Sammanfattning

Uppföljningsintervjuer genomfördes med 23 nyanlända arabisktalande kvinnor med uppehållstillstånd i den första omgången kunskapsbaserade och kulturellt anpassade cirkelträffar på fyra orter koordinerat av cirkelledare. Cirkelträffen pågick under fem träffar à 2 timmar/vecka. Kvinnorna uppskattade informationen som de fick i dialog med olika samtalsledare (legitimerad vårdpersonal, socialsekreterare, polis/advokat) men önskade få mer kunskaper. De fick kunskaper och verktyg och kände sig stärkta som föräldrar och som förbättrar deras och deras barns psykiska hälsa och relationen mellan dem. En viktig lärdom är att dessa föräldrar behöver kunskap om vad barnen lär sig i skolan och av kamrater så att barnen inte kan utnyttja sina föräldrars brist på kunskap vilket kan leda till att de upplever att de tappar föräldrarollen och oroas över anmälan till sociala myndigheter.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.