Psykisk ohälsa eller bara livet? Narrativ om psykisk ohälsa i en internet-baserad stödverksamhet organiserad av och för ungdomar
PDF

Nyckelord

Unga
psykiska ohälsa
stödverksamhet
internet
expertspråk

Abstract

Föreliggande artikel berör Tilia, en ideell internetbaserad verksamhet som drivs av ungdomar och unga vuxna med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Tilia riktar sig till andra unga som kämpar med sitt psykiska mående och ska fungera som ett komplement till den offentliga vården. Denna artikel fokuserar på hur ungdomars psykiska ohälsa beskrivs på Tilia.se i syfte att närmare studera den språkliga repertoar om psykisk ohälsa som presenteras på hemsidan. Analysen visar hur de ungas beskrivningar av psykisk ohälsa präglas av ett fritt användande av psykologiskt och psykiatriskt expertspråk och en ”normalisering” av olika känslor, som kontrast till det vuxna (expert)samhällets normer och krav. Vidare betonas den stödsökandes egen agens och ungas behov av att bli lyssnade på.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.