Parkinsonpatienters självupplevelser av skadehändelser i hem- och boendemiljö – en intervjustudie
PDF

Nyckelord

Parkinson sjukdom
hem- och boendemiljö
skadehändelse
kvalitativa intervjuer

Abstract

Det är känt att patienter som diagnosticerats Parkinson´s disease drabbas av fall-incidenter och upplever fallrädslor och har nära att falla. Denna studie har undersökt förekomst av skadehändelser och risker i boendemiljöer hos personer med sjukdomen. Totalt har 11 personer med diagnosen Parkinsons sjukdom intervjuats om skador och trygghet i bostaden. Resultatet visar att det finns en relativt hög skadefrekvens hos intervjupersonerna samtidigt som medvetenheten och kunskapen om risker, skador och utsattheten också är hög hos de drabbade. De upplever också att flera av deras anhöriga uttrycker oro för deras säkerhet och trygghet.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.