Tillitsskapande styrningspraktiker? En analys av styrningspraktiker i sjukvården genom nyckeltal

Lotta Dellve

Sammanfattning


 

Studien beskriver styrningspraktiker för verksamhetsutveckling som på olika vis skapar förtroende och tillit bland medarbetare och chefer på operativa nivåer och som har betydelse för engagemang i arbetet med verksamhetsutveckling. Studien har fokuserat användningen av nyckeltal och undersökt hur styrningspraktiker på politisk och förvaltningsledningsnivå används i uppföljning av resultat. Implikationer för operativa chefers ledning av utvecklingsarbetet har också analyserats. Analysen baseras dels på intervjuer med politiker och tjänstemän vid tre regioner, sjukhusledning vid fem sjukhus, enhetsledning vid 30 vårdenheter och dels på enkätdata från operativa chefer och medarbetare vid 30 vårdenheter. Resultaten visar variationer i styrningspraktiker avseende grad av förankring och involvering i beslut över organisationsnivåer. Mer verksamhetstjänande styrningslogiker skapade bättre förutsättningar för tillit, verksamhetsnära utvecklingsarbeten och medarbetarengagemang.

 


Nyckelord


chefsarbete, ledarskap, uppföljning, engagemang, tjänande ledarskap

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!