Förtroende för Försäkringskassan - en fokusgruppsstudie

Kristina Holmgren, Frida Rosstorp, Helena Rohdén

Sammanfattning


Försäkringskassan är den myndighet som förvaltar sjukförsäkring och det är av stor vikt att det finns ett gott förtroende för myndigheten både hos dem som är i behov av försäkringen och hos medborgarna i allmänhet. Syftet med den här fokusgruppsstudien var att undersöka hur personer med erfarenhet av sjukförsäkringen uppfattar och beskriver sitt förtroende för Försäkringskassan. Åtta fokusgrupper (n=41) genomfördes och varje grupp träffades vid ett tillfälle. Deltagarna beskrev hur strukturella och samhälleliga faktorer, såsom allt hårdare regler och åtstramningar i sjukförsäkringen, påverkade förtroendet negativt. Det framkom också att sjukförsäkringsprocessen sågs som osäker och att det saknades transparens i Försäkringskassans arbete och riktlinjer. Deltagarna ansåg att den personliga kontakten med handläggarna påverkade bilden av Försäkringskassan som myndighet. Deltagarna kunde känna sig utsatta och det fanns en känslan av maktlöshet i relationen till Försäkringskassan vilket försämrade deras hälsa. Slutsatsen är att det inte finns något lätt sätt för Försäkringskassan att bryta trenden av minskat förtroende. Politiker och tjänstemän behöver klargöra reglerna, se till att beslutsprocessen vad det beträffar sjukförsäkringen är lättförståelig och rättvis, och att grunderna för besluten inte är styrda av slumpen eller är godtyckliga. Allt detta kan sammantaget hindra klienterna från att uppleva försämrad hälsa, och styra allmänhetens förtroende för myndigheten i en positiv riktning.


Nyckelord


folkhälsa, välfärd, utsatthet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!