Kan mindfulness bidra till en hållbar utveckling?
PDF

Nyckelord

mindfulness
social sustainability
ecological sustainability
compassion
self-compassion

Abstract

Till stor del är de ekologiska och sociala hållbarhetsfrågorna som samhället står inför något som bör hanteras på strukturella nivåer. Men å andra sidan består alla strukturer av individer, med olika förutsättningar till att påverka dessa strukturer genom sina individuella val och handlingar. Standardiserade mindfulnessinterventioner bidrar till förbättringar i psykisk hälsa, framförallt i form av minskad ångest och depression. Utöver dessa kan man även ana möjliga positiva effekter vad gäller hållbara beteenden. I denna artikel beskriver jag tre psykologiska mekanismer genom vilka mindfulnessövning kan bidra till ökade hållbara beteenden bland individer: 1) Attitydförändring; 2) avsiktligt beteende; och 3) ökad tolerans av negativa affekter. Slutligen betonar jag även att medvetenhet bör finnas gällande hur mindfulness lärs ut och till vem. 

To a large extent, the ecological and social sustainability challenges that society faces be addressed on a structural level. However, all structures consist of individuals with varying degrees of opportunities to impact those structures through their individual choices and actions. Standardized mindfulness based interventions promote mental health, foremost through positive effects on depression and anxiety. Beyond this, additional positive effects may be hypothesized. In the following article, I describe three psychological mechanisms by which mindfulness practice might contribute to improved sustainability behavior among individuals: 1) Changes in attitudes; 2) intentional behavior; and 3) increased tolerance of negative affect. Finally, I also emphasize the importance of caution regarding how mindfulness should be taught and to whom. 

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.