Vad kan hemlösa barn berätta om dagens hemlöshet?

Gunvor Andersson, Hans Swärd

Sammanfattning


Det finns idag en kritik mot att hemlöshetsforskningen alltför mycket ägnar sig åt att kartlägga enskilda individers livsöden utan att försöka sätta in dem i en vidare samhällskontext för att förstå vad som genererar hemlöshet. I det nyligen avslutade projektet ”Barn utan hem - olika perspektiv” (Andersson och Swärt 2007) har vi gått en annan väg. Genom enskilda livsöden har vi fått syn på processer och mekanismer, som genererar hemlöshet, och tagit oss an grundläggande frågor om orsaker till hemlöshet. I den här artikeln vill vi demonstrera hur en flickas berättelse ger hemlöshet innebörd inte bara på individ- och familjenivå utan leder vidare till myndighetsnivå och förhållanden på strukturell nivå. Vår poäng är här att hemlösa människors, även barns, berättelser kan hjälpa oss att dyrka upp låset till den moderna hemlösheten och det samhälle där den äger rum.
There is today a criticism of research on homelessness for being too engaged in survey studies based on individuals, without trying to put them in a wider societal context to understand what generate homelessness. In the recently finished project ”Children without a home - different perspectives” (Andersson and Swärd, 2007) we have chosen another way. Through individual stories we have got sight of some of the processes and mechanisms generating homelessness, and attended basic questions concerning reasons for homelessness. In this article we will demonstrate how a girl’s story gives homelessness a meaning not only on individual and family levels but also on organizational and structural levels. Our point is that the stories of homeless people, also stories of children, can help us to pick open the lock to modern homelessness and the society where it takes place. Key words: homelessness, children, family, context, social services, society

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!