Att leva med knappa ekonomiska resurser

Anneli Marttila, Bo Burström

Sammanfattning


Under 1990-talet blev långvarigt biståndstagande alltmer vanligt. För att studera människors erfarenheter av hur det är att leva med låga inkomster och vilken betydelse socialpolitik har i sammanhanget, genomfördes 33 djupintervjuer med individer som lever med knappa ekonomiska resurser (många med ekonomiskt bistånd). I studien framkommer att ekonomiskt bistånd räcker till det nödvändigaste men ger inget utrymme för oväntade utgifter. Därför går det att leva med ekonomiskt bistånd under en kort period men problemen uppstår när behovet blir långvarigt. Det är framför allt känslan av att vara beroende av myndigheter och att förlora sin självständighet som lyfts fram som mest besvärlig. Det viktiga enligt de intervjuade är att ha tillgång till hjälp och vård och att det finns alternativa lösningar och insatser som passar i olika situationer. Hur man som patient eller klient blir bemött påverkar hur utsatt man känner sig enligt de intervjuade.
The aim of this study was to explore how it is to live with low income in the Swedish socio-political context. Thirty three adults living with low income (mainly social assistance) were interviewed. The study shows that social assistance is enough for the basic needs but allows no extra costs in the family economy. Therefore, it is possible to live with social assistance for a short time, but problems occur when the need is long term. It is the feeling of being dependent and to lose autonomy which were perceived as the most difficult. Interviewees pointed out the importance of access to help, support and health care. There should also be alternative solutions to different persons and situations, which make it possible to be treated as an individual. How the professionals treat their patients and clients has an impact on how disadvantaged a client feels. Keywords: social assistance, in-depth interviews, dependent

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!