Hälsa och livsvillkor bland hemlösa

Robert Irestig, Niels Lynöe, Sun Sun, Kristina Burström

Sammanfattning


I Stockholms län räknas omkring 6 000 personer som hemlösa vilket utgör knappt en halv procent av alla invånare. Folkhälsoenkät 2006 i Stockholms län besvarades av cirka 3 5 000 personer vilket borde innebära att ungefär 150 av dessa svar skulle ha kommit från hemlösa. Enheten för socialmedicin och hälsoekonomi vid Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa antog dock att de allra flesta i gruppen aldrig nåddes av enkäten eller gjorde som 15 000 andra i urvalet, lät den ligga obesvarad. Därför beslutades att hemlösa skulle ingå i det komplement till den ordinarie folkhälsorapporten som kom att få namnet ”Hälsa och livsvillkor bland socialt och ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län”. Metoden för denna undersökning var att med hjälp av en för gruppen modifierad version av den ordinarie folkhälsoenkäten hösten 2006 intervjua 155 av Stockholms hemlösa på härbärgen, boenden, socialkontor och vårdinrättningar.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!