Barns och ungdomars möte med trafiken -Socioekonomiska skillnader i olika tra kantgrupper

Marie Hasselberg

Sammanfattning


Barn och ungdomar debuterar under sin uppväxt som olika typer av tra kanter, något som ökar deras rörelsefrihet men också deras risk att skadas. Tra ken orsakar en stor del av antalet allvarliga och dödliga skador under uppväxtåren. Tra kskadorna är emeller- tid inte jämnt fördelade i samhället, utan risken att skadas är högre för vissa socioekonomiska grupper. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!