Folkhälsoarbetets mål I: Den relevanta individvariabeln

Bengt Brülde

Sammanfattning


I den förra artikeln försökte jag visa att frågan ”vad är folkhälsa, och hur ska den mätas?” kan förstås på två sätt: som en beskrivningsfråga eller som en indexfråga. Jag försökte också visa att den senare frågan är intimt relaterad till den normativa frågan om folkhälsoarbetets yttersta mål: Vilka ”värden” bör folkhälsoarbetet försöka förverkliga eller maximera? Denna fråga kan delas i två: (a) Frågan om den relevanta individvariabeln: Exakt vad bör folkhälsoarbetet (ytterst) försöka förbättra för de relevanta individerna? (b) Frågan om folkhälsoarbetets distributiva mål: Vilket slags fördelning av de relevanta individvariablerna bör folkhälsoarbetet eftersträva? Bör man t.ex. försöka reducera alla ojämlikheter i hälsa, eller bara de ojämlikheter som kan betraktas som orättvisa? Frågan om den relevanta individvariabeln behandlas i denna artikel, och den distributiva frågan i den tredje och sista artikeln. Dessa frågor kommer i hög grad att behandlas separat, men inte helt. Det går nämligen inte att komma fram till en rimlig sammanfattande individvariabel om vi inte inkorporerar vissa distributiva överväganden i detta mått, t.ex. tankar om hur olika levnadsår och hälsovinster ska viktas.
In the first article, I argued that the normative question of the ultimate goals of public health, i.e. what values public health ought to realize, can be divided into two sub-questions, namely: (a) The question of the relevant individual variable: In what dimension or dimensions should public health try to benefit the relevant individuals? (b) The question of the distributive goal of public health: What distribution of the relevant individual variable is most desirable in a public health context? This article deals with question (a), while the third and last article deals with (b). These questions will, to a large extent, be treated separately, but not fully. The reason for this is that an individual summary measure cannot be plausible unless it incorporates certain distributive considerations, e.g. ideas of how different life years should be weighted. Key words: Public health, life expectancy, QALY, HALE, health, disease, quality of life

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!