Kontraktstyrd primärvård En modern lösning eller väger traditionerna tyngre?

Britt-Marie Brinkmo

Sammanfattning


Primärvården har till uppgift att tillgodose befolkningens behov av basal medicinsk vård som skall styras av helhetssyn, kvalitet, god tillgänglighet, kontinuitet och samverkan. Målet att öka tydligheten i vårdens uppdrag har inneburit att allt fl er landsting infört kontraktstyrning med politiker som beställare. I denna studie bland politiker, tjänsteman och vårdcentralschefer inom primärvården var aktörerna delvis oeniga om de centrala begreppen tillgängighet, kvalitet och kontinuitet. Skillnaden
sågs i vissa fall mellan företrädare för beställare respektive utförare och i vissa fall mellan professionella grupper. Aktörerna var eniga om att kontrakt med politiker som beställare ger bättre förutsättningar för styrning än traditionella budgetmodeller. För att modellen skall fungera behövs klarare ansvarsfördelning och realistiska prioriteringar så att balans kan uppnås mellan resurser och åtagande. Analysen visar att samtliga aktörer sitter fast i linjeorganisationens paradigm och har svårt
att utnyttja kontraktsstyrningens fördelar. Fokusering på produktivitet framför effektivitet och utfall försvårar möjligheten att uppnå koncensus i beställningsarbetet. Med gemensam huvudman fodras samspel i strategiska processer och policy frågor.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!