Kontrakt och incitament Betydelsen av incitament för utformningen av avtal

Bo Jordin

Sammanfattning


Kostnadskontroll och effektivt resursutnyttjande är ständigt i fokus i hälso- och sjukvården. En faktor som bidragit till detta är de strukturella förändringar som skett inte minst efter införandet av beställar-/utförarmodeller. Vilka mervärden skapar dessa modeller? I artikeln redovisas studier av vårdavtal med avseende på hur man styr vårdgivare. Vidare redovisas översiktligt
hur olika ersättningssystem kan ge incitament som kan påverka vårdgivarens beteende. Konklusionen är att målstyrningen kan utvecklas. Möjligen kan detta ske genom ökad utbildning av beställare möjligen bör beställar-/utförarmodellerna i vården omprövas till förmån för andra
styrmodeller.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!