Brukardialogmodellen: Om brukarens kunskap i den evidensbaserade praktiken

Magnus Olof Erik Karlsson

Sammanfattning


Brukarens medverkan i beslutsprocesser kring insatser uppmärksammas i allt högre utsträckning i vård, omsorg och socialt arbete. Här föreslås en teoretisk modell för att arbeta med sådan medverkan. Modellen innebär att en insats väljs, planeras och genomförs i dialog mellan insatsgivaren och brukare, där dessa båda parter har olika typer av kunskap – den professionella respektive den erfarenhetsbaserade – och där båda dessa kunskapstyper ses som betydelsefulla för valet och genomförandet av en insats. Modellen kan ses som en utveckling av de arbetssätt kring patientcentrering och delat beslutsfattande som blir alltmer vanliga, genom att den särskilt betonar den enskildes egna resurser.

Nyckelord


Evidensbaserad praktik, brukarinflytande, erfarenhetsbaserad kunskap, delat beslutsfattande

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!