Läkarstudenter utbildar ungdomar om risker av ANT-bruk - En studie om erfarenheter av att bedriva hälsoutbildning

Annie Velander, Solvig Ekblad

Sammanfattning


Syftet med studien var att undersöka läkarstudenters erfarenheter som hälsoutbildare i ett preventionsprogram mot alkohol, narkotika och tobaks för gymnasieungdomar i Sverige. Nio frivilliga medicinstudenter intervjuades utifrån en semi-strukturerad frågeguide. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med en anpassad modell av McGuire kommunikation-beteendemodell som teoretiskt ramverk. Resultatet utmynnade i det övergripande temat förmedla medicinsk kunskap för att motverka ANT-konsumtion och tre kategorier definierades: hälsoutbildning som förebyggande åtgärd, faktorer som påverkar undervisning och hantering av dessa och läkarstudenter som hälsoutbildare. Studien påvisar att hälsoutbildning är en komplex uppgift då medicinstudenternas trovärdighet, flexibilitet och förmåga att kontextualisera budskapet påverkar kommunikationsprocessen, likväl som skolungdomarnas bakgrund och karaktärsdrag inverkar.

Abstract

The aim of the study was to explore medical students’ experiences as health educators in an alcohol, narcotics and tobacco prevention programme for high-school students in Sweden. Nine medical voluntary students were interviewed based on a semi-structured topic guide. The interviews were analysed using qualitative content analysis based on an adapted model of the McGuire communication-behaviour model. The overall theme was identified as communicating medical knowledge to counterbalance ANT-consumption, and three categories were defined: Health education as preventive measure, controlling factors influencing the goal of the session, and medical students as health educators. Health education is a complex task, where the medical student’s credibility, flexibility and


Nyckelord


skolbaserad hälsoundervisning, medicinstudenter, hälsokommunikation, hälsokommunikationsutbildning, ANT-prevention

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!