Vad har hänt med HKB användningen i Sverige? En metod för jämlikhet i hälsa
PDF

Nyckelord

hälsokonsekvensbeskrivningar
hälsokonsekvensbedömningar
politiska beslut
jämlikhet i hälsa
hållbar utveckling
kommuner
landsting

Abstract

För att få fördjupad kunskap om utvecklingen och användningen av HKB och närliggande metoder  i Sveriges kommuner och landsting genomfördes våren 2016 telefonintervjuer med folkhälsoansvariga. Intervjuerna visar att HKB ses som positivt, men att användningen har  minskat. HKB har anpassats till lokala behov och fler perspektiv. Samarbete inom organisationen framhålls som positivt medan politiska och organisatoriska förändringar varit negativt men också att det numera finns liten kunskap om HKB. Fördelar är att konsekvenser av politiska beslut för olika grupper i befolkningen tydliggörs, vilket bidrar till medvetna beslut. Perspektivträngsel och att HKB är krävande tas upp som negativt. HKB-arbetet ses som ett sätt att lyfta kunskapsnivån i folkhälsoarbetet och att öka förståelsen för sociala bestämningsfaktorer och den ojämlika hälsan.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.