Har Malmökommissionen gjort några avtryck i Malmö stad?

Anna Balkfors, Eva Renhammar

Sammanfattning


I mars 2013 avslutade Kommission för ett socialt hållbart Malmö sitt uppdrag att åt Malmö stad föreslå strategier för att minska ojämlikhet i hälsa och lämnade ifrån sig slutrapporten Malmös väg mot en hållbar framtid – Hälsa, välfärd och rättvisa. Rapportens slutsatser och rekommendationer har fått genomslag i den kommunala organisationen. Majoriteten av kommissionens 72 rekommendationer är hanterade och omsätts. Processutvärderingar vittnar om en förskjutning i organisationen där jämlik hälsa och social hållbarhet nu i större utsträckning präglar organisationen. Mycket beroende på att frågorna prioriteras politiskt och att arbetet bedrivs på ett interaktivt sätt. Samtidigt finns utmaningar dels avseende att följa upp huruvida ojämlikheten i hälsa förändrats och dels att kunna värdera effekter av de insatser som görs. Vidare saknas en måluppföljningsstruktur för kommissionens rekommendationer. Dessa utmaningar är uppdrag som det nu finns politiska beslut om att hantera framöver.

Nyckelord


social hållbarhet; jämlik hälsa; health in all policy

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!