Jämlikhetsarbete i praktiken – har vi kapacitet att arbeta effektivt med komplexa samhällsfrågor?

Göran Henriksson, Åsa Lundqvist

Sammanfattning


Att arbeta praktiskt med att motverka ojämlikhet i hälsa är att arbeta med ”wicked issues” eller svårlösta samhällsfrågor. I denna artikel försöker vi skissera varför det är svårt att få hälsoklyftorna att minska. Vi hävdar att det hänger samman med svårigheterna att ”översätta” vetenskapliga slutsatser till politiska beslut, att den politiska beslutsprocessen i sig inte följer den rätlinjiga process som ofta antas, att vårt sätt att organisera förvaltningen inte gynnar hanteringen av komplexa problem, att implementeringen av det politiska beslutet till verksamhetsnivå är problematisk.Vi hävdar, å andra sidan, att det ändå inom ramen för nuvarande organisering är möjligt, ja nödvändigt, att förbättra vår kapacitet att hantera komplexa problem. Vi skisserar några ”verktyg” som kan hjälpa  till att öka vår förmåga. Avslutningsvis föreslår vi ett antal punkter som vi menar behöver beaktas för ett sådant förändringsarbete.

Nyckelord


komplexitet;komplexa problem;beslutsprocess;implementering;policy

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!