Kommissionen för jämlik hälsa – en kort rapport i halvtid
PDF

Nyckelord

Jämlik hälsa
bestämningsfaktorer
folkhälsopolitik

Abstract

Den svenska regeringen har satt upp ett långsiktigt mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Kommissionen för jämlik hälsa ska ge förslag på åtgärder som kan bidra till att målet kan nås. Utgångspunkten är de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa, och huvudfokus ligger på skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper samt mellan kvinnor och män. Mot bakgrund av tidigare initiativ och forskning har Kommissionen identifierat sju områden där skillnader i livsvillkor är avgörande för jämlik hälsa. Dessa är 1) Det tidiga livet; 2) Kunskaper, kompetenser och utbildning; 3) Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö; 4) Inkomst och försörjningsmöjligheter; 5) Boende och närmiljö; 6) Levnadsvanor; samt 7) Kontroll, inflytande och delaktighet. En mer jämlik hälsa kan i princip nås med insatser som direkt påverkar skillnader i livsvillkor och förutsättningar inom dessa områden. Sådana insatser kan handla om att stärka individers egna möjligheter att generera resurser liksom förbättringar av de resurser som välfärdssystemen kan bidra med. Därutöver kan en mer jämlik hälsa sannolikt även nås genom en mer strategisk styrning och uppföljning av välfärdsstatens befintliga institutioner och verksamheter.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.