Kommissionen för jämlik hälsa – en kort rapport i halvtid

Olle Lundberg

Sammanfattning


Den svenska regeringen har satt upp ett långsiktigt mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Kommissionen för jämlik hälsa ska ge förslag på åtgärder som kan bidra till att målet kan nås. Utgångspunkten är de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa, och huvudfokus ligger på skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper samt mellan kvinnor och män. Mot bakgrund av tidigare initiativ och forskning har Kommissionen identifierat sju områden där skillnader i livsvillkor är avgörande för jämlik hälsa. Dessa är 1) Det tidiga livet; 2) Kunskaper, kompetenser och utbildning; 3) Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö; 4) Inkomst och försörjningsmöjligheter; 5) Boende och närmiljö; 6) Levnadsvanor; samt 7) Kontroll, inflytande och delaktighet. En mer jämlik hälsa kan i princip nås med insatser som direkt påverkar skillnader i livsvillkor och förutsättningar inom dessa områden. Sådana insatser kan handla om att stärka individers egna möjligheter att generera resurser liksom förbättringar av de resurser som välfärdssystemen kan bidra med. Därutöver kan en mer jämlik hälsa sannolikt även nås genom en mer strategisk styrning och uppföljning av välfärdsstatens befintliga institutioner och verksamheter.

Nyckelord


Jämlik hälsa; bestämningsfaktorer; folkhälsopolitik

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!