Den ojämlika hälsan i Stockholm ur barnets perspektiv – resultat från Barnhälsovårdens Årsrapport

Sahar Nejat

Sammanfattning


Barnhälsovårdsenhetens årsrapport från Stockholms län bygger på befolkningsdata från över 170 000 barn 0-5år. Rapporten visar att barns förutsättningar för hälsa i länet är kopplat till köpkraft per kommun/stadsdel. Det fanns en positiv korrelation mellan andel barn med låg köpkraft och andel barn som från födseln utsattes för tobaksrök i hemmet (r=0.901, p<0.001) samt förekomst av karies bland treåringar (r=0.910, p<0.001), på kommun/stadsdelsnivå. Korrelationen mellan andel barn från familjer med låg köpkraft och helamning vid 4 månaders ålder uppvisade en negativ korrelation (r=-0.804, p<0.001). Årsrapportens data bekräftar vikten av ett genomgående equity perspektiv i arbetet med hälsopreventiva program för barn redan från födseln.

Nyckelord


jämlik hälsa;Equity;barn;barnhlsovård;rkning; tobaksrök;amning;fetma;vårdtyngd;köpkraft;Stockholm;tobaksrök

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!