Hållbar skolutveckling för lärande och hälsa – likvärdighet och kvalitet genom stödjande skolkultur och stödbaserad inkludering
PDF

Nyckelord

hållbar skolutveckling
skolkultur
inkludering
likvärdighet
skolförändring

Abstract

Artikeln syftar till att beskriva och analysera stödjande skolkultur och stödbaserad inkludering som två grundfundament i hållbar skolutveckling. Ambitionen är att visa vilket handlingsutrymme skolpersonalen har för att, alla påverkande kontextuella faktorer som socioekonomi, migrationsbakgrund och segregation till trots, tillhandahålla en likvärdig skola för alla barn. Utbildningen är också en av de starkast verkande sociala determinanterna för människornas hälsa. Med utgångspunkt i svensk och internationell forskning samt mina tre rapporter till Malmös (en) och Stockholms (två) kommissioner för socialt hållbar utveckling, pekar jag på hur de kontextuella faktorerna genom kategoriseringar och misserkännande har infiltrerat och tillåtits dominera utformningen av skolkulturer och villkoren för elevernas inkludering. Låga förväntningar, ensidig betoning på disciplin, ordning och reda liksom isolering och fysisk integration utan stöd leder till elevernas lägre prestationer. Och detta är möjligt och nödvändigt att påverka.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.