Etik, funktionshinder och medaktörskap i media - en kvalitativ innehållsanalys

Jörgen Lundälv, Per Olof Larsson, Håkan Högberg, Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Nyhetsmedierna publicerar artiklar om funktionshinderfrågor med skiftande innehåll. Denna totalundersökning syftar till att belysa hur etik, funktionshinder och medaktörskap har rapporterats i media i Sverige under perioden 1997-2015. Syftet har varit att belysa olika perspektiv i de mediala berättelserna. Det insamlade textmaterialet som består av 26 publicerade artiklar som har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av undersökningen visar att forskarnas perspektiv dominerar i rapporteringen. Den medicinska och vårdvetenskapliga forskningen har en framträdande roll. Det opinionsbildande materialet är även det framträdande. Funktionshinderrörelsen kommer inte till uttryck. Det etiska innehållet i rapporteringen kan sorteras i fyra etiska inriktningar: det goda livet, värdigt bemötande, autonomi och forskningsetik. Sammanfattningsvis visar studien att det finns ett behov av att stärka funktionshinderrörelsens position gentemot forskarsamhället och i media. Studien visar också att det finns ett utrymme i media för en ökad rapportering av funktionshinderfrågor av etisk karaktär.


Nyckelord


etik; medaktörskap; funktionshinder;

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!