Etik, funktionshinder och medaktörskap i media - en kvalitativ innehållsanalys
PDF

Nyckelord

etik
medaktörskap
funktionshinder

Abstract

Nyhetsmedierna publicerar artiklar om funktionshinderfrågor med skiftande innehåll. Denna totalundersökning syftar till att belysa hur etik, funktionshinder och medaktörskap har rapporterats i media i Sverige under perioden 1997-2015. Syftet har varit att belysa olika perspektiv i de mediala berättelserna. Det insamlade textmaterialet som består av 26 publicerade artiklar som har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av undersökningen visar att forskarnas perspektiv dominerar i rapporteringen. Den medicinska och vårdvetenskapliga forskningen har en framträdande roll. Det opinionsbildande materialet är även det framträdande. Funktionshinderrörelsen kommer inte till uttryck. Det etiska innehållet i rapporteringen kan sorteras i fyra etiska inriktningar: det goda livet, värdigt bemötande, autonomi och forskningsetik. Sammanfattningsvis visar studien att det finns ett behov av att stärka funktionshinderrörelsens position gentemot forskarsamhället och i media. Studien visar också att det finns ett utrymme i media för en ökad rapportering av funktionshinderfrågor av etisk karaktär.

PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.