Hälsa och arbetsvillkor – hinder för kvinnliga ledare i mikroföretag?

Stig Vinberg

Sammanfattning


Uppsatsen fokuserar utifrån genusteoretiska aspekter på hälsa, arbetsvillkor och aspekter som rör entreprenörskap hos kvinnliga och manliga ledare i 137 jämtländska mikroföretag. Ett framträdande resultat är att likheterna mellan kvinnor och män vida överstiger skillnaderna. De skillnader som finns handlar om att kvinnor i högre grad pekar på drivkrafter för företagandet som att de får använda sina resurser och bestämma över sin arbetssituation. En slutsats är att genusperspektivet ihop med perspektiv om entreprenörskap behöver problematiseras och utvecklas mer i denna sektor av arbetslivet.
Although the number of women entering small business ownership has increased significantly, women are still underrepresented in this sector of working life. This article focuses on health, working conditions and aspects of entrepreneurship among women and men working as micro enterprise leaders. One important result is that the differences concerning health, working conditions and some entrepreneurial aspects are small or non-existing. A conclusion is that theoretical perspectives of gender and entrepreneurship must be more discussed and developed in this sector of working life. Key words: micro enterprises, female leaders, entrepreneurship, health

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!