Jämlik hälsa kräver nya arbetssätt i vården
PDF

Nyckelord

Primärvård
hälsofrämjande
befolkningsinriktat
hard-to-reach
utsatthet
jämlikhet

Abstract

Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är ojämlikt fördelade i Stockholms län, vilket synliggörs i hälsan bland befolkningen i socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområden. Primärvården har en viktig roll i att tidigt upptäcka och ge behandling till människor som har en sjukdom eller risktillstånd, samt att nå personer som trots behov av vård inte söker vård. Här beskrivs erfarenheter från hälsofrämjande befolkningsinriktat arbete i primärvården vid sex vårdcentraler i socialt och ekonomiskt utsatta områden i Stockholms län, 2013-2015. Framgångsfaktorerna handlar till stor del om att sänka trösklarna för att söka vård och att öka tillgängligheten till vården. Här fokuseras vad arbetet inneburit ur vårdpersonalens perspektiv.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.