Jämlik hälsa kräver nya arbetssätt i vården

Sara Fritzell, Carin Bokedal, Anja Schultz, Bo Burström

Sammanfattning


Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa är ojämlikt fördelade i Stockholms län, vilket synliggörs i hälsan bland befolkningen i socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområden. Primärvården har en viktig roll i att tidigt upptäcka och ge behandling till människor som har en sjukdom eller risktillstånd, samt att nå personer som trots behov av vård inte söker vård. Här beskrivs erfarenheter från hälsofrämjande befolkningsinriktat arbete i primärvården vid sex vårdcentraler i socialt och ekonomiskt utsatta områden i Stockholms län, 2013-2015. Framgångsfaktorerna handlar till stor del om att sänka trösklarna för att söka vård och att öka tillgängligheten till vården. Här fokuseras vad arbetet inneburit ur vårdpersonalens perspektiv.

Nyckelord


Primärvård; hälsofrämjande; befolkningsinriktat; hard-to-reach; utsatthet; jämlikhet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!