Avtal om samverkan för social hållbarhet och jämlik hälsa i Örebro län
PDF

Nyckelord

Folkhälsoavtal
främjande arbete
samverkan
jämlik hälsa

Abstract

Ett viktigt verktyg för samverkan i Örebro län är de folkhälsoavtal som sjösattes för första gången 2003. Styrkan i avtalen är deras breda angreppssätt utifrån olika perspektiv.  Av avtalen framgår att man ska samverka för en god hälsoutveckling i länet, angripa den ojämlika fördelningen av hälsa, verka för en god hälsa hos barn och ungdomar, verka för ett hälsosamt åldrande och stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Befolkningsundersökningar, välfärdsbokslut och utvärderingar är betydelsefulla i arbetet.  Under år 2016 genomförs en extern utvärdering av folkhälsoavtalen. I avvaktan på resultaten från utvärderingen och det kommissionsarbete för jämlik hälsa som pågår har folkhälsoavtalen förlängts. Resultaten från utvärdering och kommissionsarbete kommer att ha stor inverkan på folkhälsoavtalens framtid.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.