Kommunenes rolle i å utjevne sosiale helseforskjeller – Norge som eksempel
PDF

Nyckelord

Sosial ulikhet i helse
sosial gradient
Norsk folkehelselov
kommuner
implementering

Abstract

Denne artikkelen tar utgangpunkt i implementeringen av den norske folkehelseloven i kommunene, som trådte i kraft i 2012. Den overordnede målsetningen for folkehelseloven er å redusere sosiale forskjeller i helse gjennom en ”helse i alt vi gjør” strategi og utjevning av den sosiale gradienten. Norske kommuner har hovedansvaret for helse- og velferdstjenester til befolkningen og er dermed sentrale i implementeringen av loven. Likevel ligger mange virkemidler utenfor kommunenes kontroll. Implementeringen av loven er studert gjennom kvantitative og kvalitative metoder.  Funnene viser at mange kommuner har ansatt folkehelserådgivere, og det tverrsektorielle samarbeidet er i utvikling, men fortsatt er helsesektoren den viktigste aktøren. Et mindretall av kommunene har så langt inkludert utjevning av sosiale helseforskjeller i planer og politiske prioriteringer.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.