Kommunenes rolle i å utjevne sosiale helseforskjeller – Norge som eksempel

Elisabeth Fosse

Sammanfattning


Denne artikkelen tar utgangpunkt i implementeringen av den norske folkehelseloven i kommunene, som trådte i kraft i 2012. Den overordnede målsetningen for folkehelseloven er å redusere sosiale forskjeller i helse gjennom en ”helse i alt vi gjør” strategi og utjevning av den sosiale gradienten. Norske kommuner har hovedansvaret for helse- og velferdstjenester til befolkningen og er dermed sentrale i implementeringen av loven. Likevel ligger mange virkemidler utenfor kommunenes kontroll. Implementeringen av loven er studert gjennom kvantitative og kvalitative metoder.  Funnene viser at mange kommuner har ansatt folkehelserådgivere, og det tverrsektorielle samarbeidet er i utvikling, men fortsatt er helsesektoren den viktigste aktøren. Et mindretall av kommunene har så langt inkludert utjevning av sosiale helseforskjeller i planer og politiske prioriteringer.

Nyckelord


Sosial ulikhet i helse, sosial gradient, Norsk folkehelselov, kommuner, implementering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!