Fritiden som arena för hälsofrämjande arbete – exempel från två ungdomsverksamheter

Ingela Fredriksson, Susanna Geidne, Charli Eriksson

Sammanfattning


Fritiden är en betydande del av ungdomars liv och en viktig arena för ungdomars utveckling av en god hälsa. Syftet med studien är att öka medvetenheten om betydelsen av ungdomars fritidsaktiviteter i ett hälsofrämjande perspektiv. Datainsamling har skett genom enkäter (n=207) och intervjuer (n=16) inom två fritidsverksamheter. Studien visar att fritidsverksamheter har goda förutsättningar att vara hälsofrämjande arenor om några viktiga faktorer inkluderas i verksamhetens strategier både i teorin och i det dagliga arbetet: 1) Aktiv och genomtänkt rekrytering, 2) Naturlig övergång från barnaktiviteter till ungdomsaktiviteter, 3) Verksamhet i närområdet, 4) Lokal kännedom om bakgrund, behov, intressen och motiv för deltagande, 5) Öppna och inkluderande mot målgruppen, 6) Främja stödjande relationer, 7) Betona ungdomars empowerment och
8) Integrera familj, skola och samhälle.

Nyckelord


Fritid; Ungdomar; Hälsofrämjande arena; Idéburna organisationer; Strategier

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!