Ensamkommande barn och ungdomar placerade inom Statens institutionsstyrelse (SiS)
PDF

Nyckelord

Ensamkommande flyktingbarn
tvångsvård
Statens institutionsstyrelse

Abstract

Målgruppen ensamkommande flyktingbarn som placeras inom SiS har stadigt ökat de senaste åren. Runt hälften av placeringarna utgörs av ungdomar med ursprung i något av de nordafrikanska länderna Marocko och Algeriet. Problembilden är varierad men utagerande beteende, upprepade rymningar från andra placeringsformer, psykisk ohälsa t ex i form av självskadebeteende och/eller suicidförsök samt missbruk är vanligt förekommande. Bristen på ett gemensamt språk är enligt personalen på SiS ett stort hinder i arbetet med gruppen. Svårigheter när det gäller samarbetet med socialtjänsten är ett annat problem. Ungdomar med avvisningsbeslut utgör en särskilt svår grupp i förhållande till SiS uppdrag. Inom SiS pågår för närvarande en rad aktiviteter för att kunna möta behoven hos den växande målgruppen.
PDF

Författare som medverkar i Socialmedicinsk tidskrift accepterar att deras verk publiceras under licensen Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported. Denna licens tillåter att en tredje person delar ut författarens arbete (kopierar, distribuerar och sänder verket) och skapar bearbetningar av det under förutsättning att: författaren/na och/eller licensgivaren anges på ett korrekt sätt, verket inte används i kommersiellt syfte samt om verket återanvänds eller distribueras måste information tydligt anges om upphovsrättsvillkoren som gäller för verket.

Författare behåller upphovsrätt för deras arbete men garanterar samtidigt publiceringsrättigheter för första publicering och all publicering via Internet till Socialmedicinsk tidskrift. Vidare kräver Socialmedicinsk tidskrift att författaren överför samtliga upphovsrättigheter för kommersiell användning av verket till utgivaren (Socialmedicinsk tidskrift). Inkomster från kommersiell försäljning används för att kunna fortsätta att publicera smt både i tryckt format och online utan publiceringsavgifter.